Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Paramedici zijn van grote waarde voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen patiënten. Toch zijn ze vaak nog beperkt georganiseerd en aangehaakt bij multidisciplinaire zorgnetwerken. Op 1 april 2021 is daarom het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan.

In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben de betrokkenen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zowel het ministerie van VWS als partijen in de regio onderschrijven de urgentie van meer samenwerking met paramedici binnen de gezondheidszorg. De uitdagingen van dit moment – waaronder de toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie, betaalbaarheid van de zorg – vragen daarom.

Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf.

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op:

  • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars;
  • Het kunnen opstellen van een gezamenlijke visie ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio;
  • Het kunnen maken van afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders;
  • Efficiëntie kunnen behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etc.;
  • Kennis en kunde kunnen delen binnen een regionale samenwerking;
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Impuls voor duurzame samenwerking

Met het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen (o.a. KNGF, SKF, PPN waaronder NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN, PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS) een stevige impuls te geven aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Aan de slag in de regio

Deze zomer wordt in vier pilotregio’s verspreid door het land gestart met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit gebeurt in samenwerking met vele partijen, waaronder het ROS-netwerk. ZorgImpuls is als ROS voor de regio Rotterdam e.o. betrokken bij de uitvoering van het programma en geeft strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van een paramedisch netwerk. In samenwerking met collega-ROS’en werken wij aan een toolbox die beschikbaar gesteld zal worden in alle regio’s. 
Ook komt er een community-platform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf het najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.

Meer weten en aanmelden

Via de deelnemende partijen en ROS’en zal regelmatig informatie gedeeld worden over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden in de praktijk. Gedurende het traject proberen we elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma Organisatiegraad. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio!

Mocht u als paramedicus vragen hebben over het programma of zich willen inzetten voor de ontwikkeling van het paramedisch netwerk Rotterdam, dan kunt u contact opnemen met Caroline Zoon, caroline.zoon@zorgimpuls.nl, 06 -10 67 92 80.