Visie eerstelijnszorg 2030: samen vernieuwen en versterken

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is versterking van de eerstelijnszorg een belangrijk thema, om de toegankelijkheid en continuïteit van zorg te waarborgen met behoud van kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat goede zorg dicht bij huis blijft en betaalbaar is, is een sterke eerste lijn nodig. Hierover gaat de Visie Eerstelijnszorg 2030. Ook Samergo, als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en lid van InEen, onderschrijft de visie en draagt hieraan bij. Het versterken van de eerste lijn en het organiseren van samenwerking in en met de eerste lijn zijn immers primaire opgaven van de ROS.


Visie Eerstelijnszorg 2030

Op 30 januari 2024 stuurde minister Helder de Visie eerstelijnszorg 2030 naar de Tweede Kamer, ondertekend door de samenwerkende organisaties InEen, LHV, NHG, Patiëntenfederatie, ZN, ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNMP, KNGF, Paramedisch Platform NL, Verenso, NVAVG, VNG, Sociaal Werk Nederland, VWS, NZa en Zorginstituut Nederland, met als doel de toegankelijkheid en continuïteit van de eerstelijnszorg te waarborgen.


Versterking organisatie eerste lijn

Op wijkniveau betekent dit datmetde betrokken eerstelijnszorgorganisaties toegewerkt gaat worden naar hechte wijkverbanden van in ieder geval de kernspelers: huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en sociaal domein. Zij hebben korte lijnen met elkaar en kunnen beter inspelen op specifieke behoefte van de burgers en samen werken aan vernieuwing en preventie. Het vormen van deze hechte wijkverbanden is een groeiproces dat zoveel mogelijk voortbouwt op goede vormen van hechte samenwerking die al bestaan. Waar nodig stimuleren het regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband, zorgverzekeraar en de gemeente de vorming van de wijkverbanden.

Op regionaal niveau is de stip op de horizon: vorming van een eerstelijnssamenwerkingsverband met daarin vertegenwoordiging van de verschillende disciplines in de eerstelijnszorg. Het samenwerkingsverband ontzorgt en vertegenwoordigt de aangesloten disciplines, bijvoorbeeld door met mandaat en draagvlak afspraken te maken met verzekeraars, gemeenten en andere zorgdomeinen over de organisatie, infrastructuur en activiteiten die nodig zijn om de eerstelijnszorg duurzaam toegankelijk te houden en te versterken. De vorm van het samenwerkingsverband is vrij, er is geen verplichting tot een juridische entiteit. De totstandkoming van het verband is een groeiproces dat de komende jaren stap voor stap en in nauwe samenspraak tussen aanbieders en financier plaatsvindt. Een belangrijke eerste stap is dat de individuele disciplines zich zodanig organiseren dat gemandateerde afvaardiging naar het samenwerkingsverband mogelijk is.

De komende jaren worden gezien als ontwikkeljaren waar in samenspraak met de preferente zorgverzekeraar(s) in de regio de contouren van het eerstelijnssamenwerkingsverband per regio vorm gaan krijgen. In deze (netwerk)fase worden de betreffende partijen bij elkaar gebracht. We zien nu al dat er in verschillende regio’s in ons werkgebied geformaliseerde netwerken worden opgezet door bijvoorbeeld paramedici en apothekers. Die anticiperen op de toekomstige brede eerstelijnssamenwerkingsverbanden.

Aan de slag

De ambities in de Visie Eerstelijnszorg 2030 zijn groot. Als Samergo staan we samen met onze partners in de regio’s Rotterdam, Waardenland, Zuid-Hollandse Eilanden, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor een stevige veranderopgave. Welke stappen zetten we om de samenwerking in regio en wijk te versterken? Welke vorm kiezen we daarvoor en wat is er nodig voor een succesvolle transformatie? In het kader van het IZA zijn we op verschillende manieren betrokken geweest bij het maken van de regiobeelden en regioplannen. In ons Jaarplan 2024 geven we een impressie hoe we dit gaan doen. Versterking van de organisatie van de eerste lijn is daarin een van onze prioriteiten.

ZonMw-voorbereidingssubsidie ‘Versterking eerstelijnszorg’

Samergo gaat graag samen met eerstelijnsorganisaties en samenwerkingspartners uit andere domeinen aan de slag met de vertaling van de Visie Eerstelijnszorg 2030 naar de regio. Hiervoor is de voorbereidingssubsidie ‘Versterking eerstelijnszorg’ van ZonMw aangevraagd en toegekend.

In het voorjaar van 2024 komt er vervolgsubsidie beschikbaar om met concrete activiteiten uitvoering te kunnen geven aan de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. Hiervoor volgt een subsidieoproep van ZonMw, die wij weer op de Samergo-website zullen delen. Lees meer over deze subsidie op Eerstelijnszorg: kennisontwikkeling en -toepassing | ZonMw

Wat kan Samergo voor u betekenen?

Heeft u hulp nodig bij uw subsidieaanvraag voor het versterken van de eerstelijnszorg? Of wilt u ondersteuning bij de uitvoering van uw aanvraag? Dan helpen we u daar graag bij.

Als onafhankelijke en ondersteunende partij kunnen wij, samen met de RHO’s, eerstelijns disciplines en relevante samenwerkingspartners uit andere domeinen, verbindingen leggen en bijdragen aan de verdere uitwerking van de plannen, organisatievorming en samenwerking.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.