Samergo helpt met tweede ronde subsidieaanvraag Versterking Eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Voorbereidingssubsidie

Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Daar wordt al goed gebruik van gemaakt: het totale aantal subsidieaanvragen dat in de eerste subsidieronde is ingediend, omvat al ongeveer twee derde van Nederland!

Deze tweede mogelijkheid om een voorbereidingssubsidie aan te vragen, is uitsluitend bedoeld voor regio’s die tijdens de eerste subsidieronde géén subsidieaanvraag hebben ingediend of waarvan de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd.

Weet u niet zeker of er uit uw regio al een subsidieaanvraag is ingediend? Neem dan contact op met ZonMw. Heeft u in de eerste subsidieronde een subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvangt u medio oktober bericht of uw subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Activiteiten

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

 • Samenbrengen en waar nodig uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio;
 • Aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken;
 • Anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, regiobeelden en regioplannen.

Definitie regio

Voor deze voorbereidingssubsidie is een regio gedefinieerd als het gebied dat onder een regiobeeld of een daaruit voortvloeiend regioplan valt. Dit kan betekenen dat dit dezelfde regio betreft als een zorgkantoorregio, maar er kunnen ook meerdere regioplannen binnen één zorgkantoorregio ontwikkeld worden.

Subsidiebedrag en deadline

Iedere regio kan een projectsubsidie van maximaal € 150.000,- aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Neem dus contact op met uw partners in de regio en dien uiterlijk 29 november 2023, 14.00 uur gezamenlijk een subsidieaanvraag in. De subsidieaanvragen worden niet in onderlinge competitie beoordeeld; voor iedere regio (volgens bovenstaande definitie) is budget beschikbaar.

Regio en betrokken partijen

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:

 • Eén of meerdere regionale huisartsenorganisaties
 • Minimaal twee regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT-)organisaties
 • De marktleider zorgverzekeraar

Daarnaast worden bij de subsidieaanvraag en uitvoering van het project ook een apothekersorganisatie en een paramedische organisatie actief betrokken.

Taakverdeling

De basis van het project zijn de kaders van het IZA en de daarin gemaakte afspraken. Hoe de taken in de regio verdeeld worden tijdens de voorbereidingsfase, is aantoonbaar gedragen door bovenstaande eerstelijnspartijen. Het is aan de regio zelf om te bepalen welke partij welke activiteiten zal uitvoeren, zolang hier overeenstemming over is. Indien de regio dat wilt, kan dit bijvoorbeeld ook een ROS (zoals Samergo) zijn.

Vervolg en borging

Medio 2024 komt er subsidie beschikbaar om met concrete activiteiten uitvoering te kunnen geven aan de visie op de eerstelijnszorg van 2030. Hoe deze uitvoeringsfase specifiek wordt vormgegeven, is afhankelijk van de visie op de eerstelijnszorg met plan van aanpak voor de eerstelijnszorg van 2030. Zodra deze definitief zijn vastgesteld, naar verwachting na de zomer van 2023, werkt ZonMw de uitvoeringsfase verder uit. Het is belangrijk dat u vanaf de start aandacht heeft voor de borging van het regionale samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is dat regionale samenwerking na 2026 wordt opgenomen in de bekostiging.

ZonMw en eerstelijnszorg

De voorbereidingssubsidie komt uit het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’. Dit programma is nog in ontwikkeling en sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030. Het is bedoeld om regio’s te ondersteunen en voorzien van regionale uitvoeringskracht bij het vertalen van de landelijke visie en het plan van aanpak naar regionale en lokale passende implementatietrajecten/projecten. Daarnaast biedt het programma ruimte voor een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

Meer informatie

Informatiebijeenkomsten

 • Maandag 25 september 2023 van 15.00-16.00 uur
 • Dinsdag 17 oktober 2023 van 16.00-17.00 uur

Vragenuurtjes (voor vragen bij het schrijven van een subsidieaanvraag)

 • Donderdag 9 november 2023 van 11.00-11.30 uur
  Woensdag 15 november 2023 van 11.00-11.30 uur

Waar kan Samergo uw zorgorganisatie bij helpen?

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. Neem contact op met Wouter Meijer