Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

Het ROS-netwerk en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept gaan intensiever met elkaar samenwerken. Zij tekenden op 22 juni een samenwerkingsovereenkomst.

Maurits Hesselmans (l), Jan Joost Meijs (m) en Arie Jongejan (r)

Samergo is als Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) aangesloten bij het landelijke ROS-netwerk. Doel van de samenwerking tussen dit ROS-netwerk en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept is het op grotere schaal verbinden van eerstelijnszorg en welzijn door middel van Welzijn op Recept. Zodat meer patiënten met psychosociale klachten meer passend geholpen kunnen worden.

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals het overlijden van een partner, het verlies van werk of eenzaamheid.

Via de werkwijze Welzijn op Recept worden patiënten, met diens instemming, door eerstelijnszorgverleners verwezen naar de welzijnscoach. Die bekijkt samen met de persoon of deelname aan een activiteit een oplossing kan bieden en begeleidt hier dan bij. Dat kan de persoon helpen en de psychosociale klachten verminderen. Om met Welzijn op Recept te starten is allereerst lokaal draagvlak nodig bij zorgverleners, welzijnsmedewerkers en de gemeente. Vervolgens wordt een gezamenlijke visie en plan van aanpak opgesteld.


Vaak zijn eerstelijnszorgverleners onvoldoende op de hoogte van het welzijnsaanbod voor psychosociale problemen. Door de samenwerking tussen de eerstelijnszorgverleners en de welzijnsorganisatie worden zorg, welzijn en een sociale basis meer geïntegreerd.


Samenwerking op grote schaal
Het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept werkte al samen met enkele ROS’en. In de regio Rotterdam en op de Zuid-Hollandse Eilanden heeft Samergo in samenwerking met de lokale huisartsen- en welzijnsorganisaties al diverse Welzijn op Recept-projecten op poten gezet. Door de ondertekening met het landelijke ROS-netwerk komt Welzijn op Recept op grotere schaal onder de aandacht van huisartsen, POH’s, fysiotherapeuten, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners.

De ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn te begeleiden bij het implementeren van Welzijn op Recept.


Jan Joost Meijs, directeur Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept: “Deze samenwerking maakt de ambitie om Welzijn op Recept in 2025 voor 80% van de huisartsen (en hun patiënten) in Nederland beschikbaar te hebben, realistisch en haalbaar. Zodat het starten met Welzijn op Recept of het verbeteren van jouw huidige uitvoering van jouw Welzijn op Recept voor iedereen die wil, relatief eenvoudig, mogelijk wordt.”

Maurits Hesselmans, directeur-bestuurder ROS Reos: “Het ROS-netwerk heeft als missie het versterken van de eerste lijn en (steeds meer) het verbeteren van gezondheid van alle inwoners. Hierin hebben we elkaar gevonden. De samenwerking tussen het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept en het ROS-netwerk gaat dan ook zeker helpen bij het realiseren van deze missie!”

Arie Jongejan, directeur-bestuurder ROS Proscoop: “Door de samenwerking kunnen we de ervaring en kennis die we hebben opgedaan in een regio gemakkelijker delen met initiatiefnemers in andere (ROS) regio’s. Een soort plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen.

ROS-netwerk
Het ROS-netwerk verbindt de 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Zij zetten zich elke dag in om organisaties in zorg en welzijn in hun regio (beter) met elkaar samen te laten werken met als doel goede, betaalbare en toegankelijke eerstelijnszorg. Als ROS-netwerk zijn zij het aanspreekpunt voor landelijke partners en zorgen ze ervoor dat we alle kennis en goede voorbeelden uit de regio’s met elkaar delen. www.ros-netwerk.nl


Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept
Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept is een netwerkorganisatie die samen met alle lokale, regionale en landelijke partners werkt aan de doorontwikkeling van Welzijn op Recept.
De doelstellingen van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept zijn:

  • Welzijn op Recept implementeren in de lokale praktijken van zorg en welzijn
  • Welzijn op Recept op de agenda te houden bij samenwerkingspartners op regionaal en landelijk niveau: bij VWS, zorgverzekeraars, gemeenten, inwonerscoöperaties en beroepsorganisaties
  • Stimuleren van onderzoek naar de implementatie, kosten-baten, de impact en de effecten van Welzijn op Recept
  • Borgen van kwaliteit van de uitvoering van Welzijn op Recept
  • Stimuleren van de financiering van Welzijn op Recept

www.welzijnoprecept.nl