Regionale Consultatiedienst Gorinchem krijgt vervolg

De wachtlijsten voor de ggz zijn onverminderd lang. Om zowel de patiënt als de huisarts en de POH-ggz te ondersteunen bij de hulp aan patiënten in psychische nood, is in Gorinchem de Regionale Consultatiedienst (RCD) in het leven geroepen. Hier kunnen huisartsen een eenmalig ggz-consult aanvragen over, voor of met een patiënt. Zo worden mensen in psychische nood toch gezien en krijgt de huisarts ondersteuning bij het doorverwijzen of het geven van behandeling advies.

De Regionale Consultatiedienst is een pilot, op initiatief van psychologenpraktijk Perspectief, Antes, Eleos, de Hoop GGZ en Yulius. Het grote aantal samenwerkende ggz-instellingen maakt dit project uniek in Nederland, en was reden voor VGZ om de pilot een jaar lang te steunen. Voor de aanvraag van pilotgelden en projectbegeleiding kregen de initiatiefnemers ondersteuning van Zorggroep HenZ en Samergo.

Expertise binnen handbereik

De RCD biedt specialistisch advies aan huisartsen en POH’s-ggz in Gorinchem over de beste verwijzing of behandeling van patiënten. Het idee van de RCD kwam van Paul Paridaen, destijds klinisch psycholoog in opleiding bij Perspectief. Hij onderzocht hoe de instroom bij de ggz verbeterd kon worden door huisartsen en patiënten bij te staan met een enkel consult. Huisartsen kunnen via een elektronische agenda een telefonisch gesprek inplannen met een ggz-professional, of een patiënt door een ggz-professional laten zien op de huisartsenpost in Gorinchem of via beeldbellen. Deze professionals zijn vrijgeroosterd en zijn dus volledig beschikbaar. Paridaen: “Voorheen was het lastig om elkaar te pakken te krijgen. Omdat de ggz-professionals speciaal voor deze consulten ingeroosterd zijn, bellen huisarts en psycholoog of psychiater niet meer langs elkaar heen. Bovendien worden de diensten gedraaid door specialisten; psychiaters, klinisch en gz-psychologen en verpleegkundig specialisten. De specialist aan de voordeur.”

Tussenstap 

De RCD wil voorkomen dat patiënten op wachtlijsten terechtkomen voor zorg die niet passend is. Bijvoorbeeld wanneer er sociaal-maatschappelijke zorg nodig is in plaats van ggz-zorg. Of als de casus complexer blijkt dan hij in eerste instantie leek. De RCD kan ingezet worden bij vragen over het voorschrijven van medicatie. Paridaen: “Mensen in psychische nood krijgen op deze manier weliswaar niet direct hulp, maar ze worden wel gezien. Dat vergroot hun vertrouwen in de zorg. Daarbij hopen we met deze consulten te voorkomen dat mensen na maanden wachten toch weer doorverwezen worden omdat ze niet op de juiste plek terecht zijn gekomen.” Projectleider Klarieke Ambachtsheer – van Dijk (HenZ) sluit zich daarbij aan: “Het biedt ons een tussenstap voor we verwijzen. Het geeft ons een beter beeld of een patiënt thuishoort in de ggz of misschien ergens anders beter past. Zo voorkomen we dat we mensen rondpompen in het systeem. Het helpt de huisarts en de POH-ggz echt om de juiste zorg te verlenen. De patiënt voelt zich op zijn beurt gehoord en heeft meer vertrouwen in de behandeling die de huisarts biedt. Soms helpt zo’n consult een patiënt om een lange wachtlijst te overbruggen, omdat hij echt gerustgesteld is. ” 

Blijvende aandacht 

Hoewel de huisartsen in de regio positief waren over de pilot, werd er in de praktijk aanvankelijk te weinig gebruik van gemaakt. Eveline Los, projectleider van Samergo, overlegde met de verschillende partijen: “Daarop werd besloten om het aantal huisartsen dat gebruik kon maken van de RCD uit te breiden. Ook werd er op allerlei manieren ruchtbaarheid aan het project gegeven, en is er besloten om de beschikbaarheid te verminderen. Daardoor kon het aanbod meer afgestemd worden op de vraag. Klarieke: “Deze nieuwe manier van werken blijkt een grote stap voor huisartsen. Zo’n verandering heeft tijd nodig en vraagt blijvende aandacht. Wat in elk geval uit dit project voortvloeit, is dat we samen naar oplossingen zoeken.”

Blijvend succes 

Inmiddels is de RCD de tweede pilotfase ingegaan. Dat het project bestaansrecht heeft, blijkt uit de eindevaluatie. Bij 84% van de consultaties gaven zowel huisarts als POH-ggz aan dat het advies van de RCD ervoor zorgde dat er andere keuzes werden gemaakt bij de verwijzing en/of behandeling van de patiënt.  Bijvoorbeeld een verandering in het behandelplan, de verwijsrichting of specificatie van de hulpvraag. Paridaen, inmiddels werkzaam bij Antes, is tevreden over het resultaat. “Het staat nu als initiatief op Weg van de Wachtlijst en er ligt een aanvraag om het ook voor jeugdzorg in gebruik te nemen.”

Eveline Los: “Het mooie van dit project is dat het de samenwerking tussen de ggz-aanbieders onderling en de eerste lijn heeft versterkt. Zo sterk dat de partijen uit het veld dit project nu zelf oppakken. Dat is wat Samergo nastreeft bij het bieden van ondersteuning. De volgende fase richt zich op het borgen en verbreden van het proces in de praktijk.”

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie.