Regiobeeld Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-gemeenten brengt kansen in zicht

Het bruist op de ZuidHollandse Eilanden en in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Zoveel blijkt wel uit het Regiobeeld ZHE-BAR, waarin Samergo gedurende het afgelopen jaar de gemeenschappelijke, domeinoverstijgende opgave voor de gezondheidszorg in deze regio inzichtelijk heeft gemaakt.   

Waarom een regiobeeld?

Met een regiobeeld laat je zien hoe een gebied er demografisch uitziet, welke mensen er wonen, wat voor zorg en ondersteuning zij nodig hebben en of die zorg ook beschikbaar is. Dit soort inzichten helpen om onderbouwde keuzes te kunnen maken en afgewogen prioriteiten te stellen. Voor een samenhangend beeld van de BAR-gemeenten en de Zuid-Hollandse Eilanden heeft Samergo 34 interviews en een expertmeeting gehouden met inwoners, zorgprofessionals en gemeenten. Daarnaast is er een schat cijfers verzameld en documenten bestudeerd. Daaruit komt een beeld naar voren van een regio waarin al veel bevlogen overlegtafels, netwerken, samenwerkingsverbanden en projecten actief zijn.

De regio Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-gemeenten is heel divers en strekt zich met negen gemeenten geografisch uit van de Hoeksche Waard tot Albrandswaard. De regio heeft ruim 400.000 inwoners, waarvan 20% 65 jaar of ouder is. De sociaaleconomische status van de inwoners van de regio is relatief hoog in vergelijking met de rest van Nederland. De gemeenten met een relatief lage sociaaleconomische status of een hoog percentage ouderen worden gekenmerkt door een lagere ervaren gezondheid en meer eenzaamheid.

Opvallende uitkomsten

“De golf van ouderen komt eraan en de vraag is hoe je hierop voorbereid kan zijn?” Zo verwoordt één van de geïnterviewden een van de grootste en meest benoemde knelpunten – zo niet hét knelpunt – in de ouderenzorg. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe, maar ook de complexiteit van de problematiek, die zich uitstrekt over wonen, welzijn en zorg. Zo is de sociale en psychische problematiek onder de jeugd de afgelopen jaren zienderogen gegroeid; een stevige zorg voor de toekomst. De overbelaste jeugd-GGZ is ook een belangrijk thema dat in de interviews terugkomt. “De jeugdzorg is overbelast. Dit zijn de toekomstige patiënten voor de volwassen psychiatrie”, constateert een van de geïnterviewden. Ouderenzorg en jeugd-GGZ: het zijn de twee hoofdthema’s die naar voren komen uit ons onderzoek en die onderschreven worden door iedereen die we spraken. Beide thema’s vragen om een gezamenlijke, domeinoverstijgende aanpak.

Aanbevelingen

De gespreks- en onderzoeksuitkomsten uit het regiobeeld zijn omgezet in aanbevelingen voor een vervolgtraject. De belangrijkste daarvan is het formuleren van een gezamenlijke aanpak, met inzet van alle betrokken partijen, inclusief inwonersvertegenwoordiging. Hoog op hun agenda staan de thema’s ‘preventie & gezondheid’ en ‘toegankelijkheid van zorg’.

Blik vooruit

We zijn blij om te zien dat er inmiddels al veel initiatieven zijn genomen in de regio ZHE-BAR. Daarnaast vinden we het een groot compliment  hoe men hier ervaringen uitwisselt en van elkaar leert! Samergo is intussen samen met de betrokken stakeholders aan de slag gegaan om een uitvoeringsagenda voor de komende jaren op te stellen. Voor informatie kunt u contact op nemen met Josette van Loon ( j.vanloon@samergo.nl).

Lees hier het complete regiobeeld ZHE-BAR.