Inzet Centrale Zorg Coördinator waardevol voor volwassenen met overgewicht

Steeds meer Rotterdammers kampen met overgewicht. Zij hebben zorg en ondersteuning nodig waarbij er verbinding is tussen het medisch en sociaal domein. Hoe organiseer je die zorg? Gemeente Rotterdam heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met de inzet van de Centrale Zorg Coördinator (CZC) als spil in de Proeftuinen Gezond Gewicht. Samergo heeft deze rol begin 2021 geëvalueerd en de gemeente geadviseerd over het vervolgtraject. Middels interviews met de CZC’s zelf, maar ook met de betrokken huisartsen en andere samenwerkingspartners, heeft Samergo een goed beeld kunnen schetsen van de ervaringen in de vier proeftuinen. Dit zijn onze belangrijkste bevindingen.

Verbinding sociaal en medisch domein is essentieel  

In het evaluatieonderzoek stond centraal waar de rol van de CZC het beste belegd kan worden. Op eerder advies van Samergo in 2018 heeft de gemeente geëxperimenteerd met de inzet van verschillende typen professionals met ieder een eigen expertisegebied en diverse competenties: een diëtist/leefstijlcoach, twee welzijnsmedewerkers en een praktijkondersteuner (POH) Somatiek. Om cliënten naar de juiste zorg en ondersteuning te begeleiden heeft de CZC idealiter kennis van zowel het medisch als het sociaal domein. Enerzijds om ‘rode vlaggen’ op medisch gebied te kunnen herkennen, anderzijds om met een brede blik naar psychosociale aspecten achter het overgewicht te kunnen kijken. In de praktijk blijkt het lastig die persoon te vinden. Daarom is van essentieel belang dat tussen het sociaal en het medisch domein een goede verbinding bestaat. 

Een van de belangrijkste aanbevelingen van Samergo aan de gemeente Rotterdam is dan ook dat de functie van CZC niet per se bij één persoon belegd wordt, maar dat de CZC een tandemfunctie is van een professional uit het medisch domein en een professional uit het sociaal domein. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van casuïstiekbespreking, waarbij korte lijntjes worden gevormd en in de moeilijkere gevallen samen wordt gekeken waar een cliënt het beste mee geholpen is.  

Nieuwe fase 

De evaluatie laat zien dat inzet van de CZC van meerwaarde is voor volwassenen met overgewicht binnen de Proeftuin Gezond Gewicht. Zowel het functieprofiel van de CZC als de vraag waar de functie het beste kan worden belegd, zijn met de uitgevoerde evaluatie verder geconcretiseerd. De gemeente neemt de aanbevelingen uit het advies van Samergo over en daarmee gaat de Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen een nieuwe fase in.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirti Doekhie via k.doekhie@samergo.nl