Domeinoverstijgende regie in de wijk

Met trots presenteren wij de rapportage van het actie-onderzoek Toekomstbestendige Ouderenzorg in IJsselmonde, naar de beste manier om een infrastructuur voor toekomstbestendige ouderenzorg in de wijk te creëren. Vanwege de urgentie om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in de regio te verbeteren, zijn er verschillende initiatieven gestart. Dat zijn er alles bij elkaar inmiddels zo veel, dat het lastig is om door de bomen het bos nog te zien. De beperkte verbinding en samenhang tussen de diverse projecten is een knelpunt dat we vanuit Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 en Samergo graag aanpakken. We willen werken aan samenhangende en toekomstbestendige ouderenzorg en daarom focussen we op verbinding.

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart bij wat er al in de wijk aanwezig is. We sloten aan bij bestaande overleggen en gingen in gesprek met professionals met regierollen, waaronder de wijkcoördinator, regiewijkverpleegkundige en coördinator welzijn. Ook voerden we groepsgesprekken met oudere wijkbewoners, waaruit bleek dat wonen een cruciaal thema is voor ouderen. Bij ondersteuning zijn activiteiten voor sociale contacten van belang. Zorg kwam minder prominent naar voren, hoewel de rol van de huisarts als vertrouwenspersoon als belangrijk werd benoemd.

In een oogstbijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van professionals uit zorg en welzijn hebben we bestaande domeinoverstijgende initiatieven en projecten geïnventariseerd. De hele zaal hing vol met flappen van de verschillende initiatieven en de domeinen die daarop aansloten zijn. Dit gaf direct inzicht en leidde tot horizontale verbinding. Als groot knelpunt werd benoemd dat men elkaar beperkt weet te vinden, dat overzicht houden lastig is en dat ouderen en hun mantelzorgers onvoldoende weten waar ze terecht kunnen. Andere methodieken die we hebben ingezet zijn focusgroepen, interviews, casuïstiekbesprekingen en participatie (meelopen in de dagelijkse praktijk).

Wat levert het op?

We hebben dankzij het actie-onderzoek goed inzicht gekregen in de knelpunten:

Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten hebben we met elkaar een oplossingsrichting geformuleerd voor een duurzame infrastructuur in de wijk. Horizontale en verticale verbinding blijken daarbij beide essentieel: Horizontale verbinding tussen initiatieven en vooral professionals met een regierol, om meer met elkaar te reflecteren en leren; verticale verbinding dankzij het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010. We hebben de opbrengsten bij de verschillende domeinen gedeeld met en geagendeerd bij professionals, management en bestuur.

Praktisch vervolg

We hebben de methodieken en resultaten gebundeld in een rapportage, die we graag beschikbaar stellen aan andere wijken en regio’s. De resultaten bieden een mooie basis voor een praktisch vervolg in de wijk. Hier worden momenteel samen de eerste stappen in gezet. Zo denken we onder meer na over de invulling van de regierol(len) in de wijk. Wil je meer informatie ontvangen over de methoden en uitkomsten van het actie-onderzoek in de wijk IJsselmonde, of heb je andere vragen over het thema toekomstbestendige ouderenzorg? Neem dan contact op met Carolien Hoogstede (projectleider, carolien@svko010.nl) of Willemijn Looman (actie-onderzoek, w.looman@samergo.nl). Zijn er nog vragen met betrekking tot het programma Samen Voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010), neem dan contact op met de programmamanager Sasha van Beijsterveld (sasha@conforte.nl).