Ouderenzorg

Voorbeelden

1

In samenwerking en samenhang met Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 en Rijnmond Dokters doen we onderzoek naar de juiste vormgeving van gestructureerde ouderenzorg (MDO) in de regio Rotterdam. We dragen bij aan ontwikkelingen van duurzame, integrale ouderenzorg in IJsselmonde, zijn lid van Netwerk logeerzorg en zijn aangesloten bij Jong Genero, waar jonge professionals uit de ouderenzorg werken aan de verbinding tussen jong en oud.

2

We bieden ondersteuning, advies, onderzoek en projectleiding ten behoeve van diverse palliatieve zorgnetwerken in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van transmurale overdracht in de regio van het IJsselland Ziekenhuis en het Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard.

3

We zetten in op de doorontwikkeling van advance care planning voor passende keuzes in het opschalen naar de tweede lijn in de regio’s Zuid-Hollandse Eilanden en Rotterdam. We streven daarbij naar eenduidigheid van beleid ten behoeve van de patiënt en ter voorkoming van misverstanden bij opname.

De Nederlandse bevolking vergrijst en ouderdom brengt een toename van chronische aandoeningen en comorbiditeit met zich mee. Kwaliteit en betaalbaarheid komen door de stijgende zorgconsumptie onder druk te staan. Ondertussen hechten ouderen zelf meer dan vroeger aan zo lang mogelijk vitaal blijven en zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. De trend richting een grote groep thuiswonende ouderen met een substantiële zorg- en hulpbehoefte, heeft gevolgen voor de manier waarop zorg en ondersteuning optimaal georganiseerd kunnen worden. 

Welzijn en preventie zijn naast zorg van toenemend belang voor de vitaliteit van ouderen en ter voorkoming van vermijdbare opnames in instellingen. De onderlinge afhankelijkheid van zorg, welzijn en zelfstandigheid van ouderen vraagt om het samen anders te doen. Door betere samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociale domein. Zowel regionaal als in de wijk. Maar ook door aansluiting te zoeken bij het sociale netwerk van de ouderen zelf en een slimme inzet van technologie. De participatie van ouderen in beleidsontwikkeling wordt een belangrijke randvoorwaarde om de juiste dingen te doen. Omdat zij zelf het beste weten wat ze nodig hebben. Maar evengoed omdat er onder hen een groot onbenut potentieel ligt voor ondersteuning aan elkaar en aan jongere generaties.

Onze aanpak

Samergo werkt aan integrale ouderenzorg door initiatieven, programma’s en goede voorbeelden uit de hele regio met elkaar te verbinden. Bij alle activiteiten en thema’s waar Samergo aan werkt, speelt ouderenparticipatie een cruciale rol. We zoeken altijd naar kansen voor verbetering en om verder te leren en ontwikkelen. Naar initiatieven op wijkniveau en verbinding met daarbuiten.