Kennis & impact

Voorbeelden

1

In de zorg worden op verschillende plekken heel veel data vastgelegd. Deze worden echter nog beperkt gebruikt en samengebracht. Samergo stimuleert partijen in zijn regio om de gegevens die zij vastleggen meer met elkaar te verbinden. Samen met Rijnmond Dokters en de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC hebben wij daarom de coalitie ‘Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond’ opgericht. Het doel hiervan is gezondheidsverschillen te verkleinen door datagedreven samen te werken. Zo ontstaat beter inzicht in zorggebruikverschillen binnen wijken en kan de vertaalslag gemaakt worden naar passende interventies. Meer weten

2

We ondersteunen regiewijkverpleegkundige bij wijkgericht werken vanuit Conforte. We hebben in samenspraak met de wijkverpleegkundigen wijkplaten ontwikkeld met gegevens over bijvoorbeeld demografie, gezondheid en welbevinden. We ondersteunen de wijkverpleegkundigen met het interpreteren van de gegevens en de toepassing ervan voor het opstellen van een wijkplan, mogelijk in samenwerking met andere professionals in de wijk.

3

Samergo is mede-eigenaar/partner in D3 (Data – Dialoog – Doen). De belangrijkste doelstelling van D3 is om met de deelnemende ROS’en gezamenlijk te investeren in de (door)ontwikkeling van data- en informatiemanagement. Zodoende kan relevante data en informatie gegenereerd worden ten behoeve van populatiegerichte zorg. We stimuleren kennisdeling en zijn actief betrokken bij masterclasses en intervisie.

De opgaven in zorg en welzijn zijn groot en complex. Daar staan we met zijn allen voor zonder dat iemand alles weet en overziet. Daarom is kennisdelen niet alleen nodig; het is vanzelfsprekend. Door het delen van praktische tips, oplossingen voor vraagstukken, inzichten uit onderzoek en inspirerende voorbeelden maken we elkaar wijzer en helpen we elkaar verder. Zo wordt het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden. Een mooie uitdaging! Daarnaast hebben we inzicht nodig: doen we de juiste dingen, en doen we de dingen juist? Onderbouwing met data is hierbij van belang, zowel in de regio als in de wijk. Data, evaluatie en monitoring is nog lang niet altijd een integraal onderdeel van het samenwerken en vraagt extra aandacht.

Onze aanpak

Samergo werkt aan kennisontwikkeling door samenwerking en partnerships met kennisinstituten zoals Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Medisch Centrum, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland, Movisie, Vilans, Alles is gezondheid en Pharos. We zijn deelnemer aan diverse kennisplatforms en organisatiestructuren en bouwen met het ROS-netwerk aan een landelijk kennis- en expertisenetwerk met organisaties zoals Alles is Gezondheid, IPH, Pharos, RIVM en Health~Holland. We delen de kennis in onze regio en benutten deze om de beweging te stimuleren. Ook organiseren we jaarlijks inspirerende symposia en bijeenkomsten.
Samergo jaagt datagedreven werken aan door de behoeften en opgaven voor de samenleving op het vlak van gezondheid en welzijn in kaart te brengen. We ontwikkelen regiobeelden met een combinatie van kwantitatieve gegevens, verdiepende interviews en documentanalyses. Door actie-onderzoek krijgen we inzicht in de werkzame elementen van domeinoverstijgende samenwerking, die we vervolgens op een beeldende en goed toegankelijke manier presenteren aan het bredere zorg- en welzijnspubliek. En door te monitoren, meten we de impact en kunnen we hiervan leren. Zo werken we op een gedegen fundament samen aan de best mogelijke gezondheid van alle inwoners.