Kennis & inspiratie

Voorbeelden

1

We stimuleren samenwerking om gegevens uit verschillende bronnen te verbinden. Vanuit onze betrokkenheid bij Rijnmond Dokters zijn we projectleider Datainzicht in de zorg waarin we ook samenwerken met huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC. Het project heeft als doel gezondheidsverschillen te verkleinen door inzicht te krijgen in zorggebruikverschillenbinnen wijken en de vertaalslag te maken naar interventies. ​

2

We ondersteunen regiewijkverpleegkundige bij wijkgericht werken vanuit Conforte. We hebben in samenspraak met de wijkverpleegkundigen wijkplaten ontwikkeld met gegevens over bijvoorbeeld demografie, gezondheid en welbevinden. We ondersteunen de wijkverpleegkundigen met het interpreteren van de gegevens en de toepassing ervan voor het opstellen van een wijkplan, mogelijk in samenwerking met andere professionals in de wijk.

3

Samergo is mede-eigenaar/partner in D3 (Data – Dialoog – Doen). De belangrijkste doelstelling van D3 is om met de deelnemende ROS’en gezamenlijk te investeren in de (door)ontwikkeling van data- en informatiemanagement. Zodoende kan relevante data en informatie gegenereerd worden ten behoeve van populatiegerichte zorg. We stimuleren kennisdeling en zijn actief betrokken bij masterclasses en intervisie.

Kennis delen is cruciaal bij het werken aan de best mogelijke zorg met als doel gezonde inwoners. Inzicht in de behoeften en vermogens van bewoners en professionals in onze regio helpt om daar goed op aan te sluiten. Via informatie ontdekken organisaties wat hen bindt en waar hun gezamenlijke ambities liggen. Via kennis delen vinden ze de onderlinge verbinding en weten ze elkaar te inspireren tot nog betere samenwerking, zowel regionaal als in de wijk. 

Kennis delen en elkaar inspireren begint altijd bij een eerste klik. Als mensen en organisaties elkaar ontmoeten en leren waarderen, krijgen ze zin om van elkaar te leren. De vraag is niet of informatiemanagement wenselijk is, maar hoe je dat het beste kunt aanpakken. Hoe breng je informatie, inzicht en visie zodanig in beeld dat anderen erop aanslaan en er samen met jou mee aan de slag willen?

Onze aanpak

Samergo werkt aan kennisontwikkeling door de behoeften en opgaven binnen de samenleving op het vlak van gezondheid en welzijn in kaart te brengen. We ontwikkelen regiobeelden via een combinatie van kwantitatieve gegevens, verdiepende interviews en documentanalyses. Door actie-onderzoek krijgen we inzicht in werkzame elementen van domeinoverstijgende samenwerking. We zorgen voor manieren om opgedane kennis beeldend en goed doortimmerd te presenteren aan anderen. Op basis van de beste inzichten kunnen we samen met het veld zorgen voor de best mogelijke gezondheid van alle inwoners.