Regionale aanpak

Voorbeelden

1

Transitie 010 is een initiatief waarmee regionale beweging wordt gestimuleerd naar anders organiseren van zorg voor een betere gezondheid en zorg in 2030. Samergo is hier als een van de karttrekkers bij betrokken. We sluiten aan bij een eerder ontwikkelde 3d–print van de RotterdamseZorg en benutten de samenwerkingsagenda’s van gemeenten en zorgverzekeraars.

2

Met het ROS-netwerk bouwen we aan een landelijk kennis- en expertisenetwerk met organisaties als Alles is Gezondheid, IPH, Pharos, RIVM, Health Holland. Gewapend met deze kennis stimuleren we beweging in de regionale zorg- en welzijnssector. Ook participeren we in de ontwikkeling en uitvoering van de landelijke Health Transformation School.

3

De Rotterdamse wijk Beverwaard is een wijk met relatief veel ouderen, mensen die leven onder de armoedegrens en waar veel multiproblematiek speelt op het snijvlak van gezondheid, welzijn en sociaaleconomische status. In deze wijk werken we samen met verschillende partners uit de eerste lijn, welzijn, ziekenhuis, CJG, gemeente en woningbouworganisatie aan een Gezonde Wijk. De uitkomsten van deze aanpak benutten we om te komen tot een verbrede aanpak in de hele regio.

De regio is aan zet voor betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Dat is de glasheldere boodschap van de Kamerbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2020. Kernthema’s waar de regio zich over moet buigen zijn doelmatigheid, organiseerbaarheid, aanspreekbaarheid en het organiseren van zorg dichter bij de burger. Er is een transitie nodig van zorg naar preventie en gezondheid, van zorgen voor zieke mensen naar zorgen dat mensen zo gezond mogelijk zijn, zo min mogelijk zorg nodig hebben en bij ouderdom of ziekte zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Werken vanuit gezondheid en preventie kan alleen worden gerealiseerd door samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnspartijen en met de inwoners. Een grote omslag in denken en werken die veel veranderbereidheid vraagt van betrokken partijen en professionals. Niet alleen binnen de eerste lijn, maar juist in hun samenwerking en samenhang met andere domeinen en met de burger zelf. ​ 

Onze aanpak

Samergo werkt aan samenhang binnen het regionale zorg- en welzijnsveld. We stimuleren netwerkvorming, vergroten het vermogen van de sector om in samenwerking te leren en ontwikkelen, en maken gezamenlijke resultaten meetbaar zodat ook anderen ervan kunnen leren. We sluiten aan bij bestaande samenwerkingsverbanden, initiëren nieuwe netwerken daar waar ze er nog niet zijn, en maken mooie voorbeelden zichtbaar.

Meer weten?
Bel of mail 
Matine van Schie