Geestelijke gezondheidszorg

Voorbeelden

1

In ons hele werkgebied ondersteunen we huisartsen, poh’s-ggz en zorggroepen bij hun samenwerking met andere spelers in de ggz. ​Zo ondersteunen we in de regio Rotterdam bijvoorbeeld de Vakgroep GGZ van Rijnmond Dokters (een expertteam van huisartsen uit Rotterdam Rijnmond) bij de positionering, ontwikkeling en kwaliteitsverbeteringen van de ggz vanuit de huisartsenzorg, én stimuleren we netwerkvorming tussen de vrijgevestigde ggz-verleners in de eerste lijn.

2

We ondersteunen de implementatie van de POH Jeugd en Gezin in diverse regiogemeenten en verkennen in samenwerking met de Jeugdhulp Rijnmond hoe de positie van de huisarts in de jeugdzorg kan worden verstrekt. We trekken samen op met InEen en de LHV als landelijke brancheorganisaties. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij de verdere samenwerking in het kader van de jeugdzorg in de regio.​

3

We ondersteunen de crisisdienst van Antes bij het maken en verbeteren van verwijsafspraken met huisartsen in de crisis en verslavingszorg, en ondersteunen huisartsenposten bij de vormgeving van een consultatiefunctie ggz buiten kantooruren. In de regio Lansingerland adviseren we bij verwijsafspraken tussen huisartsen en GGZ Delfland.

Het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen neemt in Nederland al jaren toe. De toename aan hulpvragen zorgde ervoor dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg onder druk zijn komen te staan. Ondanks effectieve inspanningen van ggz-Taskforces zijn de wachttijden de afgelopen twee jaar onder invloed van de coronamaatregelen en een gelijktijdige krapte in de arbeidsmarkt nog verder opgelopen. Zowel in de jeugd- als volwassen-ggz.  

Geestelijke problemen hebben zelden alleen een medische oorzaak, en ontstaan vaak deels onder invloed van sociaaleconomische problematiek. Denk aan prestatiedruk, schulden of gezinsproblemen. Met de aanpak van dit soort factoren valt substantiële geestelijke gezondheidswinst te behalen. Dat kan door goede preventie, investeren in mentale weerbaarheid en vroegsignalering op sociaaleconomisch vlak. 

Onze aanpak

Samergo richt zich op het versterken van gebiedsgerichte- en regionale netwerken tussen eerstelijnsprofessionals die betrokken zijn bij de ggz. Deze netwerken bestaan uit huisartsen, poh’s, vertegenwoordigers van zorggroepen, ervaringsdeskundigen, ggz-aanbieders, gemeenten, welzijn en verzekeraars. Binnen deze netwerken geven we vorm aan een regionale beroepsgroepoverstijgende aanpak van onder meer de wachttijden. Door instroom naar de ggz te verminderen, doorstroom te verbeteren en uitstroom uit de ggz te bevorderen.

Meer weten?
Bel of mail 
Matine van Schie