Geboortezorg

Voorbeelden

1

We ontwikkelen een regionale visie op en toekomstscenario’s voor de geboortezorg in de regio Zuidwest-Nederland. Dit doen we op grond van het regiobeeld in samenwerking met partijen als DVP Rijnmond, het ROAZ, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders. Met Ouders van Rijnmond, de cliëntenvertegenwoordigers in de regio Rijnmond zetten we in op de drijfveren van (aanstaande) ouders bij hun keuze waar zij willen bevallen. Wanneer we weten wat behoeften van de doelgroep zijn, kan de geboortezorg passend, effectief en efficiënt mogelijk worden georganiseerd. Zo leggen we gezamenlijk een brede basis voor de geboortezorg van de toekomst.

2

Voor preventie en een goede, gezonde start voor ieder kind is de samenwerking tussen geboortezorg, het sociale domein en welzijn steeds belangrijker. We werken daarom aan de ontwikkeling van lokale en regionale coalities Kansrijke Start. In Rotterdam bieden wij advies, expertise en programmaondersteuning voor het gemeentelijk programma Stevige Start.

3

We bieden advies en ondersteuning bij de professionalisering van het DVP Rijnmond. Tevens begeleiden wij Ouders van Rijnmond met het versterken van de cliëntparticipatie in de regio. Met een programmatische aanpak zetten we in op een coalitie tussen DVP Rijnmond en andere verloskundige samenwerkingsverbanden voor het oplossen van regionale vraagstukken in de geboortezorg. Speerpunt is het evalueren van huidige organisatiestructuren in de regio, om daarmee een passende governance te ontwikkelen. Het doel is om te ontwikkelen naar een regionaal en domeinoverstijgend netwerk dat ondersteunt in het realiseren en borgen van toekomstbestendige geboortezorg.

De geboortezorg is volop in beweging. In onze regio werken verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, kinderartsen en ziekenhuizen intensief samen en krijgt integrale geboortezorg volop de aandacht.Regionalisering, continuïteit en capaciteit van zorg, preventie en verdere ontwikkeling van keten- naar netwerksamenwerking zijn actuele thema’s. Relatief veel kinderen in onze regio maken een slechte start, die hun gezondheid levenslang negatief beïnvloedt. Voor een goede gezondheid van toekomstige inwoners is investeren in preventie, sociale verloskunde en het verder terugbrengen van gezondheidsverschillen noodzakelijk. Hiermee kan perinatale sterfte  en morbiditeit worden voorkomen.

Tegelijkertijd staat de continuïteit in de geboortezorg onder druk door capaciteitsproblemen. Deze zijn het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en een stijgend aantal geboortes in de regio. Hierdoor is het nodig om de geboortezorg anders en toekomstbestendig te organiseren. Deze opgave is complex en kan alleen met elkaar en samen met aanstaande ouders worden gerealiseerd. Dit vraagt om daadkracht, lef en creatief denken. Van iedereen, in elk domein. Het is van groot belang dat zorginstellingen, zorgprofessionals, gemeenten, welzijn en zorgverzekeraars zowel lokaal als regionaal de handen ineenslaan en goed  georganiseerd en daarmee aanspreekbaar zijn. 

Onze aanpak

Samergo draagt bij aan integrale samenwerking in de geboortezorg. Zodat onze toekomstige generaties gezond kunnen opgroeien en de zorg toekomstbestendig wordt georganiseerd. Samergo biedt expertise en begeleiding bij de complexe veranderopgave in de geboortezorg. We organiseren samenwerking tussen geboortezorgverleners, welzijn en het sociaal domein om daarmee de samenwerking lokaal en (boven)regionaal te versterken. We brengen overstijgende programma’s en lokale initiatieven bij elkaar en werken pragmatisch aan het implementeren van verbeteringen. Wij helpen zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden met het maken van de vertaalslag van beleid naar praktijk. Hiermee ondersteunen wij de ingewikkelde opgave waar het veld voor staat en dragen wij bij aan beschikbare, betaalbare en bereikbare zorg in de regio. Zodat betrokken organisaties de beweging maken naar toekomstbestendige geboortezorg.