Wij

Historie

-

Samergo is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. In 2005 werden de ROS’en opgericht op besluit van het ministerie van VWS om multidisciplinaire samenwerking in de verschillende regio’s te ontwikkelen, stimuleren en versterken. Samen met de collega-ROS’en in Nederland heeft Samergo zich voor optimale uitwisseling en daadkracht verenigd in het landelijk ROS-netwerk. 

De ROS’en beschouwen het als hun missie om een krachtige eerstelijnszorg in de regio te organiseren. Zorg die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Dat vraagt altijd om een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij gezondere wijken, gemeenten en regio’s.

Ons ultieme doel is een betere gezondheid voor alle inwoners. Gezondheid zien wij daarbij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij. Een missie die we vertalen en verbreden naar ons werkgebied: we zetten ons in voor een sterke eerste lijn én domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn. Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangt Samergo financiering vanuit de ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’.

Het ontstaan van Samergo

Samergo is op 1 januari 2021 ontstaan uit een fusie tussen de twee ROS-organisaties ZorgImpuls en Steunpunt KOEL.

Steunpunt KOEL kwam voort uit de nascholingsorganisatie KOEL (Kwaliteit en Opleiding Eerste Lijn), die zich aanvankelijk met name richtte op huisartsen. In 2004 kwamen hier ROS-activiteiten bij, waarna de organisatie zich splitste in een Steunpunt (ROS) en Leerpunt (nascholing) KOEL.

ZorgImpuls is in 2003 opgericht als netwerkorganisatie voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio Rotterdam. Het netwerk bestond uit de patiëntenvereniging, de huisartsenvereniging, de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Na de instelling van de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) door het ministerie van VWS in 2005, werden ZorgImpuls en Steunpunt Koel twee van de op dat moment 20 ROS’en (op dit moment zijn dat er door diverse fusies nog 14).

Naast onze ROS-opdracht voeren wij ook (project)opdrachten uit op basis van een offerte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.